19.6.2018 se p.Novák zúčastnil zasedání POHÚK.Projednávaly se návrhy z oblasti dopravy,sociálních služeb a vydávání Seniorských listů.

Dne 11.6.2018 se v prostorách CESPO, o.p.s. konalo shromáždění tlumočníků a neslyšících.Akce proběhla ve spolupráci s Tichým světem a dostavili se tlumočníci z celého Ústeckého kraje.Byly představeny nové formy tlumočení pro neslyšící.Akce se zúčastnilo 25 osob.

Dne 6.6.2018 se p.Novák zúčastnil porady řešitelů projektu ESF Ústeckého kraje.

Dne 4.6.2018 se p.Novák zúčastnil zasedání Komise sociální a zdravotní Rady Ústeckého kraje. Projednávaly se dotace a vrácení dotací,pokud zadatel získal dotaci z ESF.

Dne 17.5.2018 se p.Novák zúčastnil cvičeni IZS Ústeckého kraje. Cvičení bylo mezinárodní za účasti posádek z Německa. Na vyhodnocení cvičení p.Novák shrnul problémy v komunikaci se záchranáři. Byla též domluvena další spolupráce ZZS a CESPO, o.p.s.

Dne 16.5.2018 se p.Novák zúčastnil zasedání krajské rady NRZP. Na tomto zasedání byly představeny pracovnice Úřadu práce,které mají na starosti zaměstnávání OZP. Dále bla veřejná ukázka nového typu tlumočení pro nedoslýchavé a později ohluchlé.Ukázku ve spolupráci s firmou Transkript zajistil p.Novák

Dne 9.5. 2018 se p.Novák zúčastnil porady ZZS Ústeckého kraje.Šlo o přípravu cvičení složek záchranného systému Ústeckého kraje,které se bude konat 16.-18.5.2018 v Tisé. 

Dne 7.4.2018 se p.Novák zúčastnil konference INSPO v Praze.Byla zde široká škála zdravotně postižených,pomůcky pro ně a také se představily nové služby,např.pro sluchově postižené to byl přepis telefonního rozhovoru přímo na mobilní telefon.

Dne 3.4.2018 se p.Novák zúčastnil zasedání Komise sociální a zdravotní Rady Ústeckého kraje.Probíralo se zde financování projektů na sociální služby a zdravotní služby Masarykovy nemocnice v Ústí n/L. 

Dne 22.3.2018 nám byla schválena zpráva o realizaci projektu ve vzdělávání.Blížíme se ke konci projektu,končí 30.6.2018.

Dne 19.3.2018 měl p.Novák přednášku o světě sluchově postižených pro studensty SŠ v Děčíně.

Dne 28.2.2018 p.Holub tlumočil na akci Tichého světa při zahájení kurzu českého znakového jazyka neslyšících. 

Ve dnech 21. - 26.2.2018 p.Novák přednášel na SZŠ Děčín pro studenty 3. ročníku o základech komunikce se sluchově postiženým klientem.Odezva byla více než dobrá.

Dne 19.2.2018 se p.Novák zúčastnil semináře V Liberci Monitorování osob se ZP,který pořádala ochránkyně veřejných práv.Jednalo se o monitorování práv osob se zdravotním postižením.Byli přitomni zástupci širokého spektra ZP.

Zpráva o realizaci projektu byla schválena a pokračujeme ve vzdělávání do června. Další vzdělávání se rozběhne od září do prosince.

Začátkem března jsme převzali Pověření k poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje a podepsali jsme smlouvu na přidělení dotace na provoz sociálních služeb.

Vytváří se zpráva o realizaci projektu a bude předložena ke schválení.

Plán na 1.pololetí 2017 předpokládá 16 seminářů s celkovým počtem účastníků cca 200. Semináře se budou konat jak v Čechách, tak i na Moravě, lektoři do míst seminářů přijedou.

K 31.12.2016 prošlo v tomto projektu 203 účastníků ve 12 seminářích na celém území ČR, kterým bylo vydáno číslované osvědčení.

Dne 26.7.2016 nám do datové schránky přišla zpráva - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/023/0000772. Projekt začíná 1.8.2016 a končí 31.7.2018. V tomto projektu budou vzděláváni pouze pracovníci Úřadu práce z celé ČR s vyjímkou Prahy. Projekt má registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000772.

Dne 1.7.2016 jsme dostali vyrozumění,že naše žádost o podporu č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_0230000772 s názvem "Komunikace se sluchově postiženými klienty" byla výběrovou komisí doporučena k finanční podpoře. Jde o projekt vzdělávání pracovníků Úřadu práce v komunikaci s klienty se sluchovým postižením.Projekt poběží 24 měsíců prakticky na celém území ČR. 

Dne 17.2.2016 jsme převzali Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 s účinností ode dne 1.1.2016 do 31.12.2018.Jde o tlumočnické služby abmulantní i terénní formy a odborné sociální poradenství ambulantní i terénní formy.Na základě tohoto pověření a podané žádosti o dotaci budou obě služby financovány v souladu s Pověřením.

Začínají se rozbíhat jednání o vzdělávání asistentů pro handicapované děti ve školách Ústeckého kraje.Ministerstvo školství otevřelo tuto otázku a byli jsme oslovení školským odborem krajského úřadu o předávání našich zkušeností se vzděláváním pro osoby se sluchovým postižením.

Byl podán projekt na ESF na vzdělávání pracovníků ÚP.Partnerem projektu je Generální ředitelství ÚP. Výsledek dotačního řízení bychom se měli dozvědět o pár měsíců později.

Před vánocemi proběhl seminář pro pracovníky sociálního odboru krajského úřadu Ústeckého kraje o komunikaci osob se sluchovým postižením.Během semináře byla zodpovězena řada dotazů nejen na komunikaci,ale i na průběh sociálních služeb,které má CESPO, o.p.s. akreditované.Byly vysvětleny problémy,které se nejčastěji objevují při reaslizaci služeb a jak jsme se s nimi vypořádali ke spokojenosti klientů,kteří tyto služby čerpají.

Po dovolených se opět rozjíždí vzdělávání úředníků Úřadu práce, další semináře proběhly v Ústí n/L. a Praze. Oba semináře se setkaly s velkým ohlasem a tak spolupráce s Úřadem práce bude dále pokračovat seminářem v Pardubicích.

K 30.6.2015 byl ukončen projekt na vzdělávání z OP LZZ. Projektem za 22 měsíců prošlo více jak 620 účastníků a 582 účastníkům bylo předáno osvědčení s celostátní platností.Veškeré práce na ukončení projektu (závěrečná monitorovací zpráva a studie) budou hrazeny z našich zdrojů,neboť OP LZZ je tak už nastaven...

11.6.2015 proběhl další seminář vzdělávání pracovníků ÚP v Písku v oblasti komunikace s klientem se sluchovým postižením.Velká debata se vedla o kompenzačních pomůckách a možnostem jejich získání.Další semináře pro ÚP se rozběhnou po dovolených.

9.6.2015 propběhl poslední seminář komunikace podpořený ESF v Terezíně. Tím se uzavírá 20 měsíců vzdělávání,kdy jsme proškolili 582 účastníků.

4.6.2015 proběhl další seminář komunikace podpořený ESF v DOZP Kytlice. Hodně dotazů padalo na komunikaci s klienty.

28.5.2015 proběhl další seminář ESF opět v DD Čížkovice. Hodně dotazů padalo na vzdělávání neslyšících.

21.5.2015 proběhl další seminář komunikace podpořený ESF v DD Čížkovice. Hodně dotazů bylo na znakový jazyk neslyšících.

14.5.2015 proběhl další seminář komunikace na GŘ ÚP v Praze. Již předešlý seminář byl vysoce hodnocen a to zmínil Mgr. Neuwirth při úvodu semináře. Účastníky byli pracovníci ÚP z Prahy a Středočeského kraje. Došlo i na praktickou část semináře - praktická komunikace s neslyšícím klientem. Zde se ukázalo, že efektivní komunikace aby si obě strany přesně rozuměly co si navzájem sdělují, není úplně jednoduchá.

7.5.2015 proběhl další seminář komunikace podpořený ESF v na zámku Liběšice. Hodně dotazů bylo na kompenzační pomůcky. 

5.5.2015 proběhl další seminář komunikace podpořený ESF v Horním Maxově. V tomto domově mají i neslyšící klienty, tak dotazy se točily kolem nich

9.4.2015 proběhl další seminář komunikace podpořený ESF v Terezíně. V tomto domově jsou neslyšící klienti,tak převážná většina dotazů se točila kolem nich.

2.4.2015 proběhl další seminář komunikace podpořený ESF v Horním Maxově. Po příjezdu závějemi sněhu již na nás čekali všichni přihlášení účastníci  a seminář mohl začít. Protože v tomto domově pro seniory mají sluchově postižené klienty, řešili jsme konkrétní situace,které vznikají během komunikace s klienty.

31.3.2015 proběhl v Praze na GŘ ÚP další vzdělávací seminář komunikace pro pracovníky ÚP. Tentokrát tam byli pracovníci ze Středočeského kraje a hodně dotazů směřovalo na různé formy komunikace a možnosti komunikace vůbec.

26.3.2015 proběhl další seminář komunikace podpořený ESF opět v Chebu. Hodně dotazů byl na tlumočnické služby a jejich financování.

19.3.2015 proběhl další seminář komunikace podpořený ESF v Chebu. Nejvíce dotazů bylo na komunikaci pomocí znakového jazyka neslyšících.

12.3.2015 proběhl v prostorách CESPO,o.p.s. další seminář o komunikaci se sluchově postiženým pro pracovníky Úřadu práce. Učebna byla zaplněna do posledního místa (29 účastníků) a v praktické části si mohli účastníci sami vyzkoušet, jaké to je, když přijde neslyšící s nějakou žádostí. O veselé situace nebyla nouze a po skončení semináře mnozí účastníci říkali, že se jim seminář moc líbil a je pro ně přínosný v jejich práci.

5.3.2015 proběhl v Ústí n/L. další seminář komunikace podpořený ESF.Nejvíce dotazů bylo na integraci zdravotně postižených do společnosti.

3.3.2015 proběhl ve vzdělávacím středisku ÚP Pardubicích seminář objednaný Generálním řediterlstvím Úřadu práce s názvem Úvod do komunikace s osobami se sluchovým postižením v délce 8 hodin. Účastníky byli pracovníci ÚP z Jičína,Pardubic,Náchoda,Hradce Králové,Trutnova,Chrudimi,Svitav,Ústí nad Orlicí,Rychnova nad Kněžnou a Vysokého Mýta. Podle evaluačních dotazníků velká většina účastníků považovala seminář za velmi potřebný a zbytek účastníků za zásadně potřebný kurz.Chvála padala na i na lektory,kteří téma podali velice srozumitelně a zábavnou formou. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si získané poznatky přímo s neslyšícím,který byl na semináři přítomen. Byly to modelové situace,které se běžně vyskytují v přímé práci s klientem a řada účastníků zjistila, že komunikace s neslyšícím není až tak jednoduchá.

28.2.2015 proběhl další seminář v Zábřehu na Moravě. Hodně se diskutovalo nad pomůckami pro sluchově postižené a na komunikaci s neslyšícími.

26.2.2015 proběhl další seminář v Benátkách nad Jizerou. Nejvíce dotazů byl na problémy dětí se sluchem a na seniory.

29.1.2015 proběhl další seminář komunikace v Kadani. Hodně dotazů bylo na komunikaci se staršími lidmi.

15.1.2015 proběhl další seminář komunikace v Pardubicích.Byla to jiná parta než v prosinci a přesto otázky byly skoro stejné.

MPSV nám dne 19.12.2014 schválilo další akreditaci pod číslem 2014/1493-PC/SP/VP s názvem Úvod do komunikace s osobami se sluchovým postižením v délce 8 hodin. Tato akreditace se vztahuje i na úředníky sociální odborů a Úřadu práce, kteří přichází do styku s klienty. Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci jsou tam zařazeni též. Součástí semináře je i komunikace s neslyšícími, aby si účastníci mohlůi sami komunikaci vyzkoušet a kdy by se upozornilo na problémy v komunikaci.

11.12.2014 proběhl další seminář ESF v Pardubicích.Počet účastníků byl menší,ale to mu neubralo na spoustě otázek jak by měly děti komunikovat a jak je úspěšná integrace sluchově postižených dětí do společnosti.

4.12.2014 jsme ve Štětí přednášeli na semináři pro pracovníky městského úřadu základy komunikace se sluchově postiženými klienty. Otázek padalo hodně a sami pracovníci měli spoustu zkušeností, které si prohloubili.

Nabízíme levně zhotovení různých vánočních a novoročních přání v krátkých termínech. Dále další tiskové a reklamní služby (vizitky, hlavičkové papíry a pod). Informace a objednávky na tel. 603 929 196

30.10.2014 proběhl další seminář v Uničově. Jiná parta lidí než na předcházejícím semináři měla spoustu dotazů a jeden z nich byl: "Proč se toto neučí na vysoké škole?" Na to bohužel neznáme odpověď...

23.10.2014 jsme přednášeli na semináři v Jindřichově Hradci. Na nádraží nás očekávalo auto,které nás odvezlo na místo semináře a pak nás odvezlo zpět na nádraží. Na semináři panovala přátelská nálada a dotazy byly směřovány na komunikaci lidí,kteří nosí sluchadla či kochleární implantáty.

Další seminář komunikace byl po delší době 16.10.2014 v Uničově. Na nádraží nás očekával mikrobus,který nás odvezl do sídla Sociálních služeb Uničov,kde již čekaly účastnice semináře. Seminář proběhl v přátelské atmosféře a další běh semináře v Uničově je naplánován na 30.10.2014.

Po delší době se opět rozbíhají práce. Začátkem školního roku se objevují požadavky na kopírování materiálů pro potřeby škol a studentů. Rozbíhá se opět projekt ESF na školení komunikace. Podali jsme žádost o akreditaci komunikace pro vzdělávání nejen sociálních pracovníků, ale i úředníků, kteří přichází do styku se sluchově postiženými. Tento program byl rozšířen na 8 hodin a má i praktickou část, účastníci si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet komunikaci s neslyšícími.

Dočkali jsme se objednaného finišeru na laserovou tiskárnu, díky kterému nyní můžeme tisknout a sešívat brožury a další tiskoviny. Objednávky na tisk bereme na tel 603 929 196 p.Alinče či na mailu pnovak@cespo.eu

10.7.2014 jsme přednášeli v České Lípě.Nejvíce dotazů bylo na možnosti tlumočení pomocí znakového jazyka a na kompenzační pomůcky pro neslyšící.

26.6.2014 jsme přednášeli v Soběslavi. Hodně dotazů bylo na komunikaci pomocí znakového jazyka neslyšících.

19.6.2014 jsme přednášeli v Pardubicích pro 3 organizace. Bylo hodně dotazů na sluchově postižené děti a jejich zapojení do kolektivu.

7.6.2014 jsme přednášeli v Plzni pro 4 organizace. Nejvíce dotatů bylo na komunikaci nedoslýchavých, kteří používají sluchadlo.

29.5.2014 jsme přednášeli v Mladé Boleslavi pro dvě organizace. Nejvíce dotazů bylo na komunikaci pomocí znakového jazyka neslyšících.

27.5.2014 jsme přednášeli v Benátkách nad Jizerou v Domově u Anežky. Zde jsme přednášeli už loni a pro kladné ohlasy jsme proškolili další skupinu pracovnic.

22.5.2014 jsme jeli přednášet do Neratovic, kde nás očekávaly pracovnice mětských sociálních služeb. Bylo hodně dotazů na kombinované postižení a přiznávání důchodů.

15.5.2014 jsme jeli přednášet do Domažlic. Seminář byl v domově pro seniory,který provozují městské sociální služby. Celý objekt byl nově opraven a dotazů  při semináři bylo více dost. Během jízdy zpět přes Plzeň jsme viděli kolonu aut s naším prezidentem Zemanem.

V úterý 6.5.2014 proběhl další seminář Základů komunikace až v Ostravě. Po 5ti hodinové cestě jsme dorazili do Ostravy,kde na nás čekali zástupci MěÚ a odvezli nás na místo semnáře,kde už na nás čekali všichni přihlášení účastníci. Padalo hodně dotazů jak na komunikaci,tak i na kompenzační pomůcky.

Sobota 26.4.2014 byla dnem dalšího semináře Základů komunikace ve Varnsdorfu pro pracovníky MěÚ Varnsdorf. Seminář poroběhl v přátelském duchu a p:Novák sdělil přítomným, co nás asi čeká při práci sociálního pracovníka, připravuje se nový zákon pro výkon této funkce.

Další ze seminářů Základy komunikace proběhl 17.4.2014 v Žatci pro pracovníky 3 organizací. Dorazili všichni přihlášení a se seminářem byli spokojeni. 

Dne 2.4. přednášel p.Novák na Akademii pro seniory v Jablonci n/N. na téma Senioři a sluchové postižení.Doba určená na seminář byla využita na více než 100% a seniorům se seminář líbil.

Dne 31.3. přednášel p.Novák v Praze pro zdravotně postižené na téma rodinné finance.Debata byla více než dlouhá,dotazů zejména na půjčky bylo více než dost.

Dne 24.3. přednášel p.Novák v Praze pro zdravotně postižené.Seminář byl na téma "Je nutné zadlužení?" a účastníci měli hodně dotazů.

Další ze seminářů Základy komunikace se sluchově postiženým klientem proběhl 18.3.2014 v CESPO, o.p.s. Nejvíce dotazů bylo na neslyšící od narození. 

Další ze seminářů Základy komunikace se sluchově postiženým klientem proběhl 6.3.2014 v Kadani. Všichni účastřníci byli se seminářem spokojeni a padlo hodně dotazů na problémy dětí,které mají neslyšící rodiče.

Další ze seminářů Základy komunikace se sluchově postiženým klientem proběhl 4.3.2014 v Jablonci n/N.Seminář začínal netradičně až od 13 hodin, aby všichni přihlášení pracovníci se mohli dostavit.

25.2.2014 se p.Novák zúčastnil porady týmu projektu "Proč zrovna já?". Jde o projekt Probační a mediační služby hrazený z ESF a je zaměřen na pomoc a poradenství obětem trestných činů. V Ústí n/L. je do projektu zapojeno CESPO, o.p.s. a projekt běží dále v Děčíně, Mostě a Lounech.

Další ze seminářů Základy komunikace proběhl v prostorách CESPO, o.p.s. 18.2.2014 pro pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje a pracovníky MěÚ Roudnice n/L., Lovosice a Litoměřice. Dorazili všichni přihlášení a se seminářem byli spokojeni. 

Dne 5.2.2014 s p.Novák zúčastnil semináře v Ústí n/L. na téma Co přinese nový občanský zákoník neziskovým organizacím. Byl to velice poučný seminář a byla velice rušná debata nad pravomocemi statutárních orgánů a jejich odpovědností.

Na radu spokojeného zákazníka jsme vytvořili další rubriku s názvem Referenční listy zakázek.Zde budeme uveřejňovat adresy a reakce odběratelů výrobků z naší chráněné dílny. 

28.1.2014 proběhl seminář ESF Komunikace se lsuchově postiženým v nových prostorách CESPO, o.p.s. Bylo přítomno 14 účastníků z 7 organizací Ústeckého kraje.Podle ohlasů účastníků je to v zásedě potřebné vzdělávání,lektoři mají osobní zkušenosti z dlouholeté praxe. 

Připravujeme další semináře v prámci projektu ESF Základy komunikace se sluchově postiženým klientem.Semináře jsou pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky zdarma. Na dosud proběhlé semináře máme více než dobré ohlasy od přímých účastníků.Pokud máte zájem se seminářů zúčastnit, pište na mail pnovak@cespo.eu či volejte na mobil 603 929 196. Nejbližší termín je 18.2.2014

V rámci spolupráce se SZŠ Děčín jsme pro studenty udělali 14.1.2014 krátkou přednášku o problematice sluchově postižených přímo na škole.Přednášel p.Novák.Padlo hodně dotazů ze všech oblastí života sluchově postižených, na které také odpovídali neslyšící p.Hořák a Davídek. 

Dne 28.1.2014 se v prostorách CESPO, o.p.s. uskuteční seminář Komunikace se sluchově postiženým klientem pro sociáloní pracovníky a vedoucí pracovníky.Seminář je hrazen z ESF,pro účastníky je úplně zdarma.Počet účastníků max. 20.Další informace a přihlášky na mailu pnovak@cespo.eu

CESPO, o.p.s. se zapojilo do projektu "Proč zrovna já?" Jde o pomoc obětem trestných činů ve spolupráci s Probační a mediační službou.

Dne 7.1.2014 proběhl seminář Komunikace se sluchově postiženým klientem na našich prostorách pro zaměstnance UJEP. 

Dne 6.1.2014 jsme přivítali prvního zákazníka do masérny. Ten samý den byla přijata objednávka na tisk reklamy.

Dne 17.12. 2013 technik nainstaloval řezací plotr a nyní tak můžeme přijímat objednávky na tisk a výrobu reklam. 

Dne 12.12.2013 dorazilo masérské lehátko,zbývá natáhnout oddělovací závěsy a masérna může přjmout první zákazníky. Ceník masérských služeb se zpracovává,brzy bude ke stažení z těchto stránek. To samé u tiskárny,již nyní je možné přijímat zakázky na tiskařské a reklamní práce. Tisk na tiskárně Canon iRAC 2225i je možný na formáry A3 a menší, na ploteru iPF 6450 je možné tisknout na materiál maximální šíře 24" to jest formát A1 v délce několika m. Ploter má 12 pigmentových inkoustů a je vhodný na velkoformátový tisk fotografií a reklamního materiálu.Dále může tisknout různé plány,výkresy do délky min 5m.Objednávat můžete již nyní na mobilu 603 929 196 pan Alinče popřípadě na mailu pnovak@cespo.eu

Úprava místností se blíží k svému závěru,5.12.2013 byl nainstalován tiskový plotr a barevná kopírka. Ještě zbývá vybavit masérnu lehátky,koupelna pro masérnu je už hotová.Pro veřejnost začíná plný provoz sociálních služeb v pondělí 9.12.2013 v 1.patře. Můžeme přijímat objednávky na kopírování materiálů do formátu A3 také od pondělí 9.12.2013

Dne 30.11.2013 jsme dokončili stěhování do nových prostor v Hrnčířské ulici v 1.patře.Ještě nás čeká úprava místností,rozestavění nábytku,zprovoznění počítačů a internetu. Pro veřejnost bychom měli otevřít ve středu 4.12.2013.

Dne 28.11.2013 proběhl čtrnáctý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ  

Dne 26.11.2013 jsme se dozvěděli,že CESPO, občanské sdružení se transformovalo na obecně prospěšnou společnost a je zapsána do obchodního rejstříku.Bude se měnit sídlo společnosti,z ulice Velká hradební se budeme stěhovat do konce měsíce na adresu Hrnčířská 53/18, Ústí n/L. Budeme mít větší prostory v 1.patře, kde najde zázemí i chráněná dílna,kde budou pracovat neslyšící tiskaři a nevidomí maséři.Naši partneři mohou počítat s nižší cenou za naše služby než u komerčních společností a navíc mohou odebírat služby či výrobky z chráněné dílny a tím splní požadavky zákona č. 435/2044 Sb., o zaměstnanosti, § 81-84

Dne 25.11.2013 proběhl třináctý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ  

Dne 19.11.2013 proběhl dvanáctý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ

Dne 14.11.2013 proběhl jedenáctý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ    

Dne 12.11.2013 s p.Novák zúčastnil semináře pro příjemce dotací z ESF.Dozvěděli jsme se hodně nových informací a je zapotřebí sledovat příručky,protože se mění některé podmínky od řídícího orgánu.Proto je zapotřebí pečlivě sledovat aktualizace všech příruček dotací z ESF.

Dne 11.11.2013 jsme v našem centru uspořádali seminář pro studenty ergoterapie UJEP o problémech sluchově postižených.  Protože se všech 26 studentů s doprovodem najednou k nám nevešlo,museli jsme seminář udělat na 2x. Studentům se seminář líbil a je možné jej někdy v budoucnu opakovat.

Dne 7.11.2013  proběhl desátý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ  

Dne 2.11.2013  proběhl devátý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ  

Dne 25.10.2013 podepsal p.Novák návrh na zápis zapsaných údajů do rejstříku obecně prospěšných společností.Nyní zbývá donést příslušné dokumenty na rejstříkový soud a čekat na zápis do rejstříku o.p.s. 

Dne 24.10.2013 proběhl osmý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ  

Dne 19.10.2013 proběhl sedmý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ

Dne 17.10.2013 proběhl šestý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ

Dne 12.10.2013 proběhl pátý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ

Dne 11.10.2013 p.Novák podepsal notářský zápis o přeměně občanského sdružení CESPO, o.s. na obecně prospěšnou společnost CESPO,o.p.s. Tímto dnem se začíná psát nová kapitola rozvoje CESPO,která začala v roce 2000 a která se bude snažit pozvednout poskytované služby na vyšší úroveň.Ještě je zapotřebí zápis nové o.p.s. do obchodního rejstříku,aby mohla o.p.s. začít oficiálně pracovat.Pak nás čekají další změny o kterých budeme veřejnost včas informovat. 

10.10.2013 proběhl čtvrtý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ  

5.10.2013 proběhl třetí seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ

26.9.2013 proběhl druhý seminář  financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ

19.9.2013 proběhl první seminář financovaný z ESF podrobnosti na záložce Projekt OP LZZ

Ve dnech 11. - 14.9.2013 se p.Novák a p.Hořák zúčastnili cvičení záchranářů Rescue Patrol v České Kamenici.Tohoto cvičení se účastníme již řadu let a letos měl p.Novák přednášku pro záchranáře na téma komunikace se sluchově postiženým. Tříhodinovou přednášku doplnil p.Hořák povídáním ve znakovém jazyce neslyšících a ukázal záchranářům nejdůležitější znaky pro jejich potřebu.Např. šlo o znaky: dobrý den,jsem záchranář (hasič,zdravotník), co se vám stalo, co vás bolí apod. Z velké diskuze vyplynulo,že záchranáři nejsou školeni v komunikaci se sluchově postiženými a sami cítí nutnost být v tomto tématu proškoleni.Po přednášce proběhl noční zásah a tam už záchranáři ukazovali v praxi,co se na školení naučili. Musíme je pochválit za snahu a postupovali již na rozdíl od středečního zásahu správně.Bylo by zapotřebí se domluvit v vedením záchranného systému o možnosti proškolovat prvosledové jednotky.Z diskuze na školení vyplynulo také to,že by záchranáři ocenili tabulku znaků, které by mohli využít při zásahu a naopak pro nás vytvořit informační plakát s popisem jednotlivých uniforem a co znamenají jednotlivé označení na uniformách.Nepoučenému laikovi nic neřekne počet pásů na uniformě a problém je také to,že označení je na zádech, což zejména u hasičů je problém,protože na zádech mohou mít dýchací techniku,zdravotníci potřeby pro první pomoc apod.Přimlouvali bychom se za označení vepředu,aby bylo jasné na první pohled, o koho se jedná. 

8.9. byly spuštěny stránky o projektu komunikace financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Další informace najdete na záložce Projekt OP LZZ nebo zde

12.8. jsme se dozvěděli,že náš projekt na komunikaci se sluchově postiženým -vzdělávání sociálních pracovníků byl navržen k podpoře.Tím končí doba nejistoty a začíná období,kdy budem mít opravdu hodně práce.Bude zapotřebí zkontaktovat všechny přihlášené organizace a domluvit si s nimi termíny školení.                                                   Projekt dostal číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00082 

Od 6.srpna nastupují pracovníci na dovolenou,pro veřejnost bude otevřeno 19.sprna. 

Podle sdělení MPSV budou známy výsledky ve výzvě A7 někdy v srpnu.V této výzvě jsme podávali projekt na komunikaci se sluchově postiženým klientem.Nedá se nic dělat,musíme počkat na oficiální výsledky hodnocení našeho projektu a pak budeme postupovat dál. 

Ve dnech 14-16.června proběhl rehabilitační pobyt členů CESPO, o.s. v Lázních Libverda.Bohužel s námi nemohli jet všichni původně přihlášení z důvodu,že je zaměstnavatel neuvolnil - povodně. Celou dobu nám přálo počasí.Ubytováni jsme byli po dvojicích na pokojích s vlastním WC,TV a koupelnou. Stravování bylo formou bufetu,každý si mohl vzít na co měl chuť a kolik se do něj vešlo.V pátek večer jsme si všichni šli sednout do kavárny, kde jsme se velice bavili.V sobotu dopoledne jsme měli procedury - uhličitanové koupele a olejové masáže,které nám všem udělaly dobře.Odpoledne jsme se podívali na Obří sud i do Hejnic na slavný chrám - římskokatolickou baziliku Navštívení Panny Marie.Je to barokní kostel stojící na místě starého poutního místa.Vnitřek baziliky je skvostně vyzdoben, doporučujeme její návštěvu.Večer jsme si zahráli miniturnaj Joker v posledním patře hotelu, kde jsme byli ubytováni. Prostor společenského sálu jsme měli sami pro sebe, seděli jsme ve vyřezávaných křeslech ze stromů amerických sekvojí.Rovněž stoly byly ze stejného stromu.V neděli po snídani jsme si šli ještě posedět na kolonádu,nakoupit oplatky a pak pomalu balit.Po obědě jsme se dali vyfotit na společnou fotku na kolonádě a pak již následovala cesta domů.Všem účastníkům se rehabilitace moc líbila. Děkujeme tímto sponzorům, zejména Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, bez kterých by se nemohl rehabilitační pobyt uskutečnit.

13.6. proběhl poslední seminář finančního vzdělávání v Trutnově.Tímto seminářem bylo ukončeno finanční vzdělávání sluchově postižených podpořené grantem ČSOB. 

Na 5.6. a 6.6. byla naplánovány poslední semináře finančního vzdělávání pro neslyšící v Brně a Olomouci.Příroda však rozhodla jinak a kvůli zatopenému Ústí nad Labem nebylo možné jet ani autem.

29.5. proběhl další seminář finančního vzdělávání v Trutnově.Byl to předposlední ze série seminářů a jako vždy bylo plno dotazů.

21.5. proběhlo zasedání Koordinační skupiny pro zdravotně postižené,kde se řešil nový komunitní plán.Odpoledne p.Novák měl poslední přednášku finančního vzdělávání v ČUN Praha. 

16.5. proběhlo zasedání krajského výboru NRZP,kde se řešily problémy zdravotně postižených a transformace občanských sdružení na obecně prospěšné společnosti.Za CESPO,o.s.s se ho zúčastnil p.Novák 

13.5. proběhla u nás menší oslava svátku matek.Popřáli jsme našim matkám hodně štestí a úspěchů do dalšího života.Dále p.Novák podal informace o připravovaném rehabilitačním pobytu v Lázních Libverda v termínu 14.-16.6.2013.Doprava bude vlastními auty,protože zpáteční spojení v neděli není ideální. 

11.5. jsme se po roce vypravili na Zubrnický májový jarmark.Počasí nám letos relativně přálo,nepršelo a nebyla ani velká zima.Po nákupu koláčů a dalších dobrot jsme se spokojeně vrátili domů. 

6.5. se uskutečnila mimořádná valná hromada CESPO,o.s., která rozhodla o tranformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Na nově vytvořenou o.p.s. bude převedena stávající značka CESPO. Tranformace byla provedena zejména proto,abychom získali status veřejného poskytovatele služeb a mohli žádat o dotace na poskytování sociálních služeb. 

30.4. přednášel p.Novák na semináři o finančním vzdělávání v Trutnově. Kromě dotazů na finance přišla řeč i na transformaci občanských sdružení a to je nelehká situace občanských sdružení,které se budou muset rozhodnout,jakou cestu zvolit. 

29.4. se p.Novák zúčastnil semináře o přeměně občanských sdružení na obecně prospěšné společnosti na zámku v Jílovém.Diskuze byla místy bouřlivá a rozhodnutí o přeměně nebude jednoduché.Čas však pracuje proti nám a my se budeme muset také rozhodnout,co dál. 

25.4. se p.Novák zúčastnil zasedání republikového výboru NRZP. RV NRZP bude dále podporovat zrušení sKaret a další oprávněné požadavky všech zdravotně postižených.Mluvilo se i o větším zapojení zdravotně postižených do komunitního plánování v jednotlivých krajích. 

24.4. se p.Novák zúčastnil semináře v Poslanecké sněmovně na téma "Postavení osob s těžkým zdravotním postižením po sociální reformě". Paní poslankyně ThDr. Kateřina Klasnová, která seminář pořádala,pozorně vyslechla všechny příspěvky a přislíbila podporu oprávněným požadavkům zdravotně postižených. 

23.4. přednášel p.Novák v Trutnově na dalším semináři finančního vzdělávání pro sociální pracovníky.Konkrétních dotazů bylo více než dost a řešily se i problémy samotných pracovníků. 

18.4. přednášel p.Novák v OUN Olomouc na dalším semináři o finančním vzdělávání na téma smlouvy a jak na ně.Dotazů bylo více než dost,je vidět,že toto téma zajímá hodně lidí. 

17.4. přednášel p.Novák v CDS Brno finanční vzdělávání na téma smlouvy a jak na ně. Zájem o přednášku byl veliký, zúčastnilo se jí 29 účastníků. Dotazů bylo více než dost, točily se především okolo nevýhodných podmínek pro věřitele. 

15.4. nás navštívily studentky VOŠ z Palachovy ulice.P.Holub a p.Novák jim  vysvětlili,jaké problémy musí řešit sluchově postižení.Na oplátku se naši členové dozvěděli, jak mají správně pečovat o svoje zuby. Další setkání jsme si domluvili na příští rok.  

13.4. jsme měli možnost prohlédnout si zákulisí divadla na Střekově.Bylo to velice zajímavé a do znakového jazyka tlumočil jako vždy p.Holub 

11.4. se p.Novák zúčastnil na MPSV v Praze multioborové diskuse na téma „Co přinesly v praxi změny právních předpisů do posuzování osob se zdravotním handicapem“. Jednání se zúčastnila též ministryně práce a sociálních věcí, paní Ing. Ludmila Müllerová. Uvidíme, jak naše připomínky zapracují kompetentní orgány.

9.4. přednášel p.Novák v ČUN Praha na téma Smlouvy a jak na ně z oblasti finančního vzdělávání. Dotazů bylo více než dost,tato oblast je poměrně málo známá. 

6.4. proběhl v prostorách CESPO,o.s. tradiční turnaj v kartách Joker.Účastnilo se 16 hráčů,kteří spolu hráli 4 kolovým systémem.O vítězi rozhodlo až poslední kolo a stala je jím pí.Nováková z pořádající organizace.Blahopřejeme. 

2.4. přednášel p.Novák na dalším semináři finančního poradenství v Trutnově. Tyto semináře jsou určeny pro sociální pracovníky. 

26.3. přednášel p.Novák v ČUN Praha na dalším semináři finančního vzdělávání.Byla spousta dotazů na poplatky v bankách a bankovnictví vůbec.Je vidět,že i neslyšící se začínají zajímat o bankovnictví jako takové,což je jen dobře. 

25.3. přednášela u nás Bc. Janatová z Magistrátu města Ústí n/L. na téma změny v sociální oblasti. Nejvíce dotazů bylo na sKarty,průkazky ZTP a důchody.

19.3. proběhl další seminář finančního vzdělávání v Trutnově.Pro nečekanou sněhovou nadílku dorazilo na seminář málo účastníků a proto se bude seminář opakovat.Doufejme,že se počasí zlepší a účastníci dorazí ve větším počtu. 

16.3. se p.Novák zúčastnil konference INSPO v Praze.Je to především o internetu a věcech okolo.Byly předváděny nové technologie,které pomohou v komunikaci sluchově postižených s ostatní společností. 

4.3. proběhla beseda na téma banky a jejich poplatky.Neslyšící se zajímali o různé poplatky,které banky běžně vybírají v souvislosti se zprávami ČT o možnosti požádat o vrácení poplatků. 

25.2. proběhla valná hromada CESPO,o.s.Za účasti skoro všech členů se schválilo vyúčtování za rok 2012,zpráva o činnosti a plán na rok 2013.Řešila se též možnost víkendového reabilitačního pobytu v lázních,uvidíme,jestli nám sponzoři přispějí. 

21.2.2013 proběhla u nás kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění,v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.Podle protokolu č. 328/13/559 jsou všechny oblasti kontroly v pořádku,nebyly zjištěny nedostatky a nebyly uloženy žádné opatření k nápravě. 

16.2. naši členové navštívili výstavu Giganti doby ledové v muzeu v Ústí nad Labem.Průvodce nám dělal p.Morávek,jemuž tímto velice děkujeme za poutavý výklad.Do znakového jazyka tlumočil jako vždy p.Holub. Výstava se nám velice líbila a zvláště trojrozměrné modely zvířat v životní velikosti.Tak velká zvířata jsme v životě dosud neviděli a utíkat před nimi bychom určitě nechtěli.Určitě se na výstavu jděte podívat,ta podívaná stojí za to vidět vše na vlastní oči.Fotografie zde 

Dne 12.2. p.Novák přednášel v ČUN Praha na dalším ze seminářů finančního vzdělávání.Seminář se trošku protáhl pro spoustu dotazů účastníků.Fotografie zde 

Další školení pro sociální pracovníky proběhlo v našich prostorách 5.února a učební prostory byly plně obsazené. 

31.ledna a 1.února běželo v našich prostorách daší školení s velkou účastí.Školení opět zajišťovala bfz o.p.s. vzdělávací akademie.

 25.ledna proběhlo v našich prostorách školení sociálních pracovníků. Takovou účast jsme opravdu nečekali,školení zajišťovala Bc. Andrea Fadlerová z bfz o.p.s. vzdělávací akademie.  

Odezva pí.Juzvákové ze SZŠ Děčín:

Pane Nováku,
ještě jednou děkuji i za naše žáky, že jste se nám tak ochotně věnoval. Byli jsme opravdu spokojení. Rádi Vás i vaše klienty (třeba tu milou paní, se kterou jsme se u vás setkali) uvítáme u nás ve škole v Děčíně. Vhodný by byl květen nebo červen, napište mi potom sám, kdy by se Vám to hodilo.
Mějte se hezky
 Eva Juzváková

Po roce nás 21.ledna navštívila pí.Juzváková z SZŠ Děčín se svými studenty na přednášku o komunikaci sluchově postižených.Studenti poslouchali o to pozorněji,když se dozvěděli,že zítra z toho budou psát písemnou práci.Na konci přednášky p.Novák zodpověděl dotazy z řad studentů a popřál úspěch při písemné práci.Rádi bychom navázali trvalejší spolupráci,neboť se ukazuje,že řada důležitých věcí se neučí anebo nejsou přesné.

V našich prostorách proběhlo dne 15. a 17.ledna vzdělávání sociálních pracovníků na téma komunikace se sluchově postiženým. Vzdělávání bylo zajímavé a lze jen litovat malého počtu přítomných účastníků.

15.1.2013 proběhl v ČUN Praha další se seminářů finančního vzdělávání.Byla zodpovězena řada dotazů, které se týkaly přímo účastníků semináře.Stále se ukazuje,že časté změny zákonů nestačí neslyšící sledovat a je zapotřebí stále vše opakovaně vysvětlovat. Fotografie zde

Semináře Komunikace se sluchově postiženým podpořené Ministerstvem zdravotnictví ČR definitivně skončily.Přecházíme na akreditovaný vzdělávací program se stejným názvem. Program má akreditaci MPSV a podrobnosti naleznete pod tlačítkem Akreditované semináře.

Hned první dny v novém roce jsme museli řešit případy,kdy neslyšící podepisují smlouvy aniž jim pořádně rozumí.Přes naše neustálá varování využívají služeb rodinných příslušníků při podpisu smluv a pak není divu,že podepíší to,co vlastně ani nechtěli.Apelujeme proto na neslyšící,aby nepodepisovali smlouvy bez konzultace.Ne vždy se podaří  podepsanou smlouvu následně zrušit bez jakýchkoliv následků a pak neslyšící musí platit podle podepsané smlouvy.Tlumočnické a poradenské služby jsou pro sluchově postižené úplně zdarma,tak není překážkou je plně využívat. Rádi svým klientům poradíme,pokud se na nás obrátí včas.  Nezapomeňte,že jsme tu pro vás.

Všem svým příznivcům,známým a klientům přeje kolektiv pracovníků CESPO,o.s. klidné prožití svátků vánočních,bohatého Ježíška a hodně úspěchů v novém roce 2013.  

Pracovníci sociálních služeb nastoupili zaslouženou dovolenou a pro veřejnost se prostory CESPO,o.s. otevírají 7.ledna 2013.

Poslední seminář Komunikace se sluchově postiženým klientem v letošním roce proběhl 20.12.2012 v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje pro pracovníky krajského úřadu. Tímto seminářem jsme ukončili projekt vzdělávání podpořený Ministerstvem zdravotnictví ČR. Dále tento seminář bude v přístím roce probíhat jako akreditovaný vzdělávací program akreditovaný MPSV. 

Ve dnech 3.12. a 17.12.2012 proběhla poslední setkání členů CESPO v tomto roce.Fotografie z obou akcí najdete jako vždy ve Fotogalerii.Setkání se zúčastnili i neslyšící z Teplic.Popřáli jsme si navzájem veselé Vánoce a hodně úspěchů v roce dalším.Budeme to věru potřebovat,čeká nás nelehký rok, mezi jinými i transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.Je to kvůli změnám v zákonech a v jimi změněnými možnostmi žádat o dotace na provoz sociálních služeb. Všichni zaměstnanci nastupují zaslouženou dovolenou a pro veřejnost se otvírá v pondělí 7.ledna 2013.

5.12.2012 proběhlo na UJEP další jednání realizačního týmu.Projednávaly se typy kompenzačních pomůcek pro jednotlivé typy zdravotního postižení a jejich přesné definování v projektu. 

27.11.2012 se p.Novák zúčastnil odborného semináře v Praze na téma Aplikace občanského zákoníku v podmínkách občanských sdružení.Seminář objasnil tranformaci občanských sdružení na obecně prospěšné společnosti,ke kterým musí dojít,pokud občanské sdružení žádá dotace od státu či kraje (města) a poskytuje sociální služby nejen pro své členy,ale i pro další uživatele sociálních služeb.

22.11.2012 proběhl další seminář Komunikace se sluchově postiženým pro pracovníky MěÚ Litvínov.Samotný seminář proběhl v prostorách Schola Humanitas,budova Bakalářských studií,která byla přestavěna z bývalé trafostanice.Vnitřní prostory plně odpovídají požadavkům na moderní výuku a nám se tam dobře přednášelo.Fotografie ze semináře jsou ve Fotogalerii.

21.11.2012 se p.Novák zúčastnil jednání projektového týmu Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (UCP SVP UJEP) Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0023  Projekt je podpořený EU, MŠMT a státním rozpočtem České republiky. Jde o projekt,který má za úkol zpřístupnit univerzitní vzdělávání studentům,kteří mají specifické potřeby.Při jednání vystoupili též konzultanti pro přístupnost studijního prostředí pro studenty:

se zrakovým postižením   Mgr. Aková

se sluchovým postižením  p. Novák

s pohybovým postižením  MVDr. Tichý

se specifickou poruchou učení  Mgr. Hachová

s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním  MUDr. Zahradník

Byly představeny jednotlivé KA (klíčové aktivity) projektu a jejich časové rozlišení.Zároveň proběhla debata o možnostech a doplnění jednotlivých KA.

20.11.2012 se naši pracovníci zúčastnili školení o Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje.Jedná se o webovou aplikaci,kde jsou pohromadě informace o všech sociálních službách poskytovaných v Ústeckém kraji.Ne všechny organizace tam vložily potřebná data a tak katalog není dosud úplný.

Dne 16.11.2012 se naši pracovníci zůčastnili semináře o sKartě v hotelu Vladimir.Do znakové řeči tlumočila pí.Váchová z KO SNN v ČR.Dozvěděli jsme se spoustu informací a mohli jsme pokládat otázky.Jak to bude v konečné situaci s průkazy ZTP a ZTP/P pro neslyšící nám nebylo jasně vysvětleno,ta situace se ještě může změnit.

 Ve dnech 13. a 14.11. proběhly 2 semináře Komunikace se sluchově postiženým na SZŠ a VOŠ Cheb.Účastníci seminářů získali spoustu informací o světě sluchově postižených podaných též zábavnou formou a na konci každého semináře proběhlo diskusní fórum,otázek bylo hodně. Fotografie ze seminářů si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

31.10.2012 proběhl další seminář Komunikace se sluchově postiženým klientem pro pracovníky DD Dobětice Ústí n/L.  Během semináře padlo hodně dotazů na komunikaci a její využití v praxi.Fotografie z akce ve Fotogalerii. 

27.10.2012 proběhl v prostorách CESPO seminář Komunikace se sluchově postiženým klientem pro pracovníky Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje.Po skončení semináře proběhla diskuze na téma nejen komunikce,ale i kompenzační pomůcky.Další diskuze se týkala sKaret,které u zdravotně postižených vyvolávají nemalé emoce.Fotky z akce ve Fotoglalerii

 24.10.2012 proběhla konference na krajském úřadu Ústeckého kraje na téma rovná práva pro všechny.Konferenci moderoval předseda KV NRZP p.Slavík a za krajský úřad měl příspěvek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ing.Severa.Byl představen přepis mluveného slova do textové podoby a pro neslyšící tlumočil do znakového jazyka p.Holub.Odkaz na článek  a fotografie na webu Ústeckého kraje zde.

23.10.2012 jsme se zúčastnili konference s názvem "Rovná práva pro všechny" v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze.Po důkladné osobní prohlídce a převzetí identifikační karty jsme byli vpuštěni do sálu,kde probíhala konference.Velice jsme obdivovali práci řemeslníků,kteří palác vystavěli a vyzdobili.Co nám však ubralo na náladě bylo,že vysoký strop způsoboval slušnou ozvěnu,díky které bylo špatně slyšet.Tlumočnice do znakového jazyka neslyšících i písařky textového přepisu si však s problémem poradily na výbornou a díky jim všichni sluchově postižení účastníci věděli,o čem se zrovna mluví.Hodně se tam mluvilo o diskriminaci všech zdravotně postižených a o snahách s diskriminací bojovat.Všechno jde,jen neházet předem flintu do žita.

Dne 18.10. proběhl plánovaný seminář finančního vzdělávání v OUN Olomouc.Kvůli změně termínu (prázdniny ve škole) se dostavil jen malý počet účastníků.Seminář se proto bude opakovat.

Dne 17.10. proběhl další seminář finančního vzdělávání v CDS Vodova Brno.Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.

Ve dnech 4. a 11.10. proběhly semináře finančního vzdělávání pro OUN v Olomouci.Další termín je stanoven na 18.10.2012. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.

Dne 6.října 2012 (sobota) pořádá CESPO,o.s. turnaj jednotlivců v kartách Joker o Putovní pohár CESPO VIII.ročník.Sraz v 10 hodin v klubovně,start v 10:30 hodin.Přihlášky u ředitele turnaje Z.Hořáka na SMS tel 777 319 048 nebo u M.Novákové SMS tel 373 070 833. Startovné 60,-Kč na osobu splatné na místě konání turnaje. Pozvánka zde. Fotografie z akce ve fotogalerii

V dnech 12. – 15.9. jsme se zúčastnili cvičení záchranných složek v České Kamenici pod jménem Rescue Patrol. Tohoto cvičení se zúčastňujeme od roku 2008 a jezdíme na něj rádi, protože kolem se utvořila parta lidí, kteří rozumí své práci. Jako vždy si užijeme spoustu legrace, i když noční cvičení dává všem pořádně zabrat. Letos cvičení probíhalo ve zrušené továrně Benar, podzemní továrně z 2.světové války, kde se vyráběly letecké motory a další součástky, pak v zrušených podzemních zásobnících pohonných hmot a v okolí Č.Kamenice, kde je spousta terénů, které prověří kvalitu výcviku záchranářů.Fotografie z cvičení ve fotogalerii.

 Do sekce Semináře 2012 byly přidány obsazené termíny finančního vzdělávání.Nadále je možnost se na vzdělávání přihlásit. 

Seminář Komunikace se sluchově postiženým klientem,kterým loni prošlo přes 200 účastníků, byl v červenci 2012 akreditován MPSV jako vzdělávací program v délce 6 hodin pod číslem 2012/0941-SP/VP.Rozhodnutí MPSV lze stáhnout  zde a zde. Informace a objednávky vzdělávacího programu na mailu pnovak@cespo.eu či na tel 604 376 804 p.Holub

Opět se pořádají kurzy finančního vzdělávání,organizace zdravotně postižených ho mají zdarma.Je možné si domluvit vzdělávání přímo v organizaci,stačí se objednat na mailu pnovak@cespo.eu 

Po delší době (dovolené) dochází k další aktualizaci stránek. Připojili jsme se k projektu TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM (TKOSP), které organizuje sdružení ORBIPONTES. Více o projektu zde: http://www.orbipontes.cz/

Úplně dole na stránce je příběh našeho klienta,který čekal,až mu magistrát města Ústí n/L. proplatí příspěvek na kompenzační pomůcku. Po 8 měsících se dočkal,částka dorazila na jeho účet.K tomu lze těžko něco dodat.

S hlubokým zármutkem oznamujeme veřejnosti,že dne 12.července 2012 zemřel náš dlouholetý člen a funkcionář Pavel Preis ve věku 69 let.Rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu. Pavle,vzpomínáme! 

Proběhly informace o tom,že VZP zvýšila částku úhrady za výměnu procesoru pro kochleární implantáty na takovou úroveň,že pro řadu implantovaných by byla výměna finančně nedostupná.Po zásahu lékařů z Motola VZP ustoupila a cena doplatku se snízila na původní úroveň.Více informací zde.

Byly doplněny upřesňující informace o průkazkách ZTP či ZTP/P čtěte zde

2.7. proběhl první seminář finančního vzdělávání pro členy CESPO,o.s.Začali jsme modulem Smlouvy a jak na ně.Byla spousta dotazů a řešili jsme konkrétní problémy jednotlivých členů.Protože nastává doba dovolených,další vzdělávání proběhne v dalším volném termínu.Fotografie zde

Na jaře jsme podávali žádost o grant na finanční vzdělávání a nyní jsme obdrželi mail z ústředí ČSOB,jehož úvodní část zde uveřejňujeme:

Dobrý den,
dovolte nám, abychom Vás informovali o výsledku grantového řízení ČSOB Nadačního programu vzdělání.
Třetí ročník grantového řízení vyvolal značný zájem a konkurence byla opravdu velká. Hodnotící komise projednávala celkem 109 žádostí v hodnotě 18 798 737 korun. Z jednoho milionu korun, který měla hodnotící komise k dispozici, bylo podpořeno celkem 9 žádostí. Seznam udělených grantů naleznete od 15. června 2012 na webových stránkách ČSOB (www.csob.cz).
 Rádi bychom Vám tímto sdělili, že se hodnotící komise rozhodla podpořit Váš projekt, a to v plné výši. 

Toto uznání nás velice těší a začínáme pracovat na upřesnění harmonogramu projektu.Organizace si mohou požádat o informace u p.Nováka na mailu pnovak@cespo.eu

 Připravujeme opět seminář Komunikace se sluchově postiženým.Podrobnější informace zde

31.5. odpoledne jsme se sešli před krajským úřadem Ústeckého kraje,abychom si prohlédli prostory krajského úřadu,byl totiž Den otevřených dveří.Při prohlídce nám bylo zodpovězeno hodně otázek a nakonec bylo připraveno malé pohoštění. Fotografie zde

Ve dnech 30. a 31.5. proběhlo v Praze XIII. republikové shromáždění NRZP.Toto shromáždění bylo důležité,protože bylo volební,volilo se celé vedení NRZP na další 4 roky.Předsedou NRZP byl opětovně zvolen V.Krása a došlo k částečné obměně předsednictva a republikového výboru NRZP.Pro nás je potěšující,že mezi jinými byl do republikového výboru NRZP zvolen p.Novák.Máme tak zástupce ve vedení NRZP,který bude bojovat za sluchově postižené.

17.5. se p.Novák a pí.Nováková zúčastnili II.Zdravotně-sociálního kongresu Ústeckého kraje.Stejného kongresu se oba jmenovaní zúčastnili i v loňském roce.K vidění byla vidět mimo jiné výstava historických sluchadel a pomůcek pro zdravotně postižené,kterou pomáhal zorganizovat p.Novák.Majitel sbírky p.Hostonský z Liberce je jeho mnohaletým kolegou v oblasti péče pro sluchově postižené,oba pracovali ve výboru sluchově postižené mládeže v Liberci před více než 38ti lety... Fotografie zde

14.5. proběhla již tradiční oslava svátku matek a bylo pro naše členy připraveno skromné pohoštění.Zábavě to však neubralo na grádech a po skončení akce se  již těšíme na další oslavu v příštím roce.Fotografie zde

12.5. jsme uskutečnili plánovanou návštěvu skanzenu v Zubrnicích.Pro nepřízeň počasí se účastnila jen malá skupina neslyšících.Ale to nám neubralo náladu,cestou vlakem jsme vzpomínali na své detství,kdy jsme takovým motoráčkem jezdili pravidelně.Počasí se nakonec umoudřilo,sem tam vysvitlo sluničko.Prohlédli jsme si všemožné výrobky,podívali se do staré školy,ochutnali různé dobroty a po obědě jsme jeli autobusem domů.Příští rok chceme jet zase.Fotografie z návštěvy jsou ve Fotogalerii.

 

Byla nám schválena žádost o dotaci na další semináře Komunikace se sluchově postiženým.Podrobnější informace naleznete zde. 

23.4. nás opět navšívily studentky SZŠ v Ústí n/L. v rámci praxe.Seznámili jsme je s problematikou sluchové ho postižení, jak se sluchově postižení dělí, jaké mají problémy a co nejvíce řeší.Pak se role obrátily a studentky se ptaly, jak pečujeme o své vlastní zuby.V další části zodpověděly studentky řadu dotazů,které se týkaly nejen péče o chrup,ale i na co si dát pozor a jak je to vlastně s platbami u zubaře.Tato část byla opravdu poučná pro všechny naše členy, kteří se setkání zúčastnili.Na závěr setkání jsme dostali malé dárečky, abychom se mohli o své zuby dobře starat.Děkujeme.

 Podpisem protokolu o daňové kontrole dne 19.4.2012 byla ukončena kontrola ze strany Finančního úřadu,která začala dne 20.3.2012.Kontrola byla zaměřena na kontrolu skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla); zákonem č.435/2004Sb., o zaměstnanosti; zákonem s. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 551/2004Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem; zákonemč. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách v platném znění; zákonem č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Kontrolované období: rok 2006, 2007, 2008 a 2009. Souhrn kontrolního zjištění: Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Závěr: V provedené daňové kontrole nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly za následek doměření daně.                                                            Netušíme,kdo na nás kontrolu poslal a jaké byly jeho záměry.V každém případě se ukázalo to,že rozšiřované pomluvy o rozkrádání dotací se ukázaly jako lživé a že máme vše v pořádku.Byla to kontrola z řady kontrol,které máme od roku 2005 a nikdy se neprokázalo sebemenší porušení finanční kázně.Kromě Finančního úřadu nás kontroloval krajský úřad Ústeckého kraje,VZP,Okresní správa sociálního zabezpečení,Magistrát města Ústí nad Labem a Úřad práce.Pokud se někdo snaží tímto způsobem docílit toho,že CESPO,o.s. bude stále v hledáčku kontroly ze strany státních a samosprávných orgánů na podkladě udání, tak si může ušetřit spoustu času, který může věnovat užitečnějším věcem.Vedení CESPO,o.s. si je moc dobře vědomo, o co se hraje a v žádném případě nedopustí, aby v CESPO,o.s. docházelo k machinacím s dotacemi a sponzorskými dary. Celý Protokol k projednání zprávy o daňové kontrole si může stáhnout ve formátu *PDF zde a kompletní Zprávu o daňové kontrole ve formátu *PDF si můžete stáhnout zde.

Dne 12.4.2012 proběhne první seminář Komunikace se sluchově postiženým v MěÚ Jirkov.Tento seminář byl domlouván již začátkem roku 2012 a teprve nyní jsme se dostali k tomu,že máme volné termíny k uskutečnění semináře.Více k tomu najdete na kartě Semináře 2012. 

V pondělí 26.3.2012  nás odpoledne navštívili studentky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem -Fakulta sociálně ekonomická,aby na praxi mohli sledovat práci sociálních pracovníků s klienty.Plánovaná hodina se protáhla na dvojnásobek a studentky uviděli,že práce s neslyšícími je časově i psychicky náročná.Vedocí sociální pracovník p.Novák jim podal řadu vysvětlení k naši práci a předal některé materiály jak o našich službách,tak i o tom,jak správně postupovat při komunikaci se sluchově postiženými klienty.Z naší strany jim byla nabídnuta podpory v této oblasti,ktará byla s povděkem přijata.Pár fotografií zde.

Dne 17.3.2012 jsme se zúčastnili konference informačních technologií pro zdravotně postižené INSPO v Praze.Rozmach informačních technologií byl vidět i na počtu tabletů,na kterých bylo možné sledovat textový přepis všech přednášejících.A co čert či nějaký šotek nechtěl,docházelo k výpadkům internetového spojení a všichni jsme museli čekat,až se spojení zprovozní.Další překvapení nás čekalo u materiálů ke konferenci.Letos už nebyly v tištěné podobě,ale alektronické na DVD. Inu,pokrok se nedá zastavit... pár fotografií zde.


Sestavuji aktuální kalendář ...

Co je nového

Nabídka seminářů

Referenční list zakázek

Projekt OP LZZ

Náhradní plnění - ceníky služeb

Akreditované semináře

Projekt OPZ 2016

Účast na jiných akcích 

Dávky pro OZP 

Průkazy ZTP a ZTP/P 

Ukončené akce 

Semináře 2011

Semináře 2012 

Fotogalerie 

Dokumenty ke stažení 

Cvičení Rescue Patrol 2011

Poradna

Jaké je to být sluchově postižený 

 

 

button techsoup.cz

 předpověď počasí                    

Počasí Ústí nad Labem - Slunečno.cz 

ceny benzínu 

Povinné ručení