Povinnosti příjemce příspěvku
Příjemce příspěvku je povinen:
písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu.
 Změnami ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek se rozumí např. pobyt závislé osoby ve zdravotnickém zařízení, na táboře, škole v přírodě atd. Dále přestěhování z vlastního bytu do domova pro seniory či do domu s pečovatelskou službou

Pomůcky určené pro těžce sluchově postižené osoby 
1. osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu:
a) signalizace bytového/domovního zvonku, včetně instalace,
b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
c) softwarové vybavení (aplikace do telefonu, programy do PC) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči,

2. osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu:

individuální indukční smyčka,

3. osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu:

a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
b) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

4. osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu:

a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
b) signalizace telefonního zvonění,
c) telefonní zesilovač.

bohužel vypadl ze seznamu světelný či vibrační budík,TV s teletextem,faxmodemová karta a pod.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku
Maximální výše příspěvku na jednotlivou pomůcku je 350 000,- Kč s tím, že příspěvek může činit maximálně 90% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků k doplacení zbývající částky, může krajská pobočka Úřadu práce určit i nižší spoluúčast (minimálně však 1 000,- Kč). Při určování výše spoluúčasti se přihlíží k míře využívání zvláštní pomůcky, příjmům žadatele o příspěvek, příjmům dalších společně posuzovaných osob a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům.
Pokud je cena pomůcky nižší než 24 000,- Kč, příspěvek vám bude poskytnut v případě, je-li váš příjem a příjem osob společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Ve zvláštních případech, zejména pokud opakovaně žádáte o příspěvky na pomůcky, jejichž cena je nižší než 24 000,- Kč, může krajská pobočka Úřadu práce poskytnout příspěvek i přesto, že je váš příjem a příjem společně posuzovaných osob vyšší než osminásobek životního nebo existenčního minima.
Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000,- Kč (do tohoto limitu se započítává i výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla). Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které vrátíte nebo jejichž vrácení bylo prominuto. 

Příspěvek na mobilitu                                                                                                                                              Jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která je poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v domově pro OZP, v domově pro seniory nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče
VÝŠE příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za rok)
o dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM)  

Podmínka zvládání potřeb mobility nebo orientace se automaticky považuje za splněnou u držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P vydaných do 31.12.2011 a to po dobu platnosti průkazu, nejdéle však do 31.12.2015.  


Sestavuji aktuální kalendář ...

Co je nového

Nabídka seminářů

Referenční list zakázek

Projekt OP LZZ

Náhradní plnění - ceníky služeb

Akreditované semináře

Projekt OPZ 2016

Účast na jiných akcích 

Dávky pro OZP 

Průkazy ZTP a ZTP/P 

Ukončené akce 

Semináře 2011

Semináře 2012 

Fotogalerie 

Dokumenty ke stažení 

Cvičení Rescue Patrol 2011

Poradna

Jaké je to být sluchově postižený 

 

 

button techsoup.cz

 předpověď počasí                    

Počasí Ústí nad Labem - Slunečno.cz 

ceny benzínu 

Povinné ručení